Over ons

Bestuur

De bestuursleden worden uit de leden gekozen door de ledenvergadering, met dien verstande dat de voorzitter als zodanig in functie wordt gekozen.

Voorzitter:            Mien Colbers-Oomen, Ellenberg 23, 5872 AM Broekhuizen (aftredend 2024)
Secretaris:            Paula Keltjens-Cuppen, Toon Petersstraat 9, 5871 AX Broekhuizenvorst (aftredend 2023)
Penningmeester: Lidy Smit-Gerats, Molenberg 3, 5872 AW Broekhuizen (aftredend 2025)
Bestuurslid:         Jack Vernooij, Molenberg 7, 5872 AJ Broekhuizen (aftredend 2023)

Er is momenteel 1 vacature (benoeming 2022, aftredend 2026).
Kandidaten kunnen zich melden bij het secretariaat.

Het bestuur vergadert 1x per maand. Dit is meestal de eerste dinsdag van de maand.

Financiële controlecommissie

De financiële controlecommissie onderzoekt de boekhouding en de jaarrekening en brengt van haar bevindingen schriftelijk verslag uit aan de ledenvergadering. Zij stelt de ledenvergadering voor de penningmeester en het bestuur al dan niet décharge te verlenen.
De financiële controlecommissie bestaat uit 3 leden en 1 reservelid.
Deze leden hebben in het verslagjaar geen deel uitgemaakt van het bestuur.
De leden van deze commissie worden door en uit de ledenvergadering gekozen voor een periode van 4 jaar.
Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast. Het aftredend lid, respectievelijk de plaatsvervanger, is niet terstond herkiesbaar.

De  huidige financiële controle commissie bestaat uit:
Ton Ransijn (aftredend 2022)
Annemiek Wassenberg (aftredend 2023)
Loek Mensink (aftredend 2024)
Koos Hermans (reservelid, aftredend 2025)

Werkgroep lief en leed

De werkgroep lief en leed staat onder leiding van de secretaris.

Werkzaamheden:
Bij speciale gelegenheden een kaart sturen, presentje brengen en/of bezoeken, conform het bestuursbesluit.
Bij overlijden van een der leden de voorzitter informeren, zodat hij/zij op de hoogte is, de overige bestuursleden informeert en een advertentie laat plaatsten in de Minikoerier.
Bij begrafenis in een der eigen dorpen contact opnemen met de nabestaanden en vragen of men waarde hecht aan de aanwezigheid van het vaandel in de kerk. Zo ja, ervoor zorgdragen dat dit tijdig in de kerk is en ook weer wordt teruggeplaatst in de vergaderruimte bij de Naesenhof.

De  huidige werkgroep lief en leed bestaat uit:
Doortje Wijnhoven
Toos van de Pasch