Privacybeleid

KBO Limburg verwerkt persoonsgegevens. In dit privacyprotocol geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KBO Limburg en de aangesloten afdelingen. Een ieder die lid is van een bij KBO Limburg aangesloten afdeling is tevens lid van KBO Limburg.

KBO Limburg streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer mensen of organisaties persoonsgegevens van anderen in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Persoonsgegevens verdienen bescherming

Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal heel eenvoudig is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een vereniging als KBO Limburg. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacyprotocol geven wij aan hoe KBO Limburg voldoet aan de wetgeving.

Van wie verwerkt KBO Limburg persoonsgegevens?

  • KBO Limburg verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
  • Leden en vrijwilligers van KBO Limburg en van bij KBO Limburg aangesloten afdelingen;
  •  Mensen die interesse tonen in het lidmaatschap van KBO Limburg of een van de aangesloten afdelingen of die in het verleden lid zijn geweest;
  •  Mensen die als niet-lid deel hebben genomen aan door KBO Limburg of een van de aangesloten afdelingen georganiseerde activiteiten en/of acties;
  •  Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle onderdelen van KBO Limburg verwerken persoonsgegevens in een ledenadministratiesysteem. Dit kunnen zowel afdelingen zijn als ook het verenigingsbureau van KBO Limburg.

Waarvoor verwerkt KBO Limburg persoonsgegevens?

Om lid te kunnen worden van een van de bij KBO Limburg aangesloten afdelingen, aan de slag te gaan als vrijwilliger, of om een andere relatie met ons te gaan, heeft KBO Limburg persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kan KBO Limburg de communicatie op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie. Leden en relaties wil KBO Limburg zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruikt KBO Limburg bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over aan het lidmaatschap gerelateerde zaken zoals het toesturen van (afdelings-)nieuws, uitnodigingen voor activiteiten en het ledenmagazine Ons Magazine. Bij vragen aan bijvoorbeeld het secretariaat van KBO Limburg gebruiken we persoonsgegevens om onze leden en relaties zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Mailadressen gebruikt KBO Limburg voor het toesturen van digitale informatie, zoals nieuwsbrieven, het digitale Ons Magazine of incidenteel voor online onderzoeken. Voor dit soort berichten kan iemand zich eenvoudig uitschrijven door onderaan het betreffende bericht op ‘afmelden’ te klikken (OPT-OUT). 

Verwerkt KBO Limburg bijzondere persoonsgegevens?

Nee, KBO Limburg verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze vereniging: lidmaatschap en de deelname aan activiteiten. KBO Limburg draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.

Hoe gaat KBO Limburg met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de vereniging of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. KBO Limburg is zich ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Binnen het organisatieonderdeel waar iemand lid van is, kan degene die belast is met de ledenadministratie de lidmaatschapsgegevens inzien en ook wijzigingen aanbrengen. Ook medewerkers van het bureau van KBO Limburg kunnen gegevens inzien als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

De autorisatiestructuur binnen de ledenadministratie is vastgelegd in een handleiding. Daarin is onder meer vastgelegd wie toegang heeft tot de ledenadministratie en hoe de toekenning van rechten (inzage, verwerking ed.) precies in zijn werk gaat.
Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen: KBO Limburg wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij daarmee een gerechtvaardigd doel gediend wordt en met de externe partij een verwerkersovereenkomst is overeengekomen (bijvoorbeeld voor de ledenadministratie of het hosten van de website).

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de vereniging of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. KBO Limburg is zich ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden in beperkte vorm na beëindiging van het lidmaatschap bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens houdt KBO Limburg zich aan de wettelijk bepaalde voorschriften.

Cookies e.d. op de website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website – na uw toestemming – wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. KBO Limburg gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden cookies gebruikt om u op basis van uw surfgedrag informatie te kunnen voorzien.

KBO Limburg verzamelt en bewaart niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP-) adres van de gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. KBO Limburg verzamelt via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ikermee/

Kan ik zien welke gegevens KBO Limburg van mij verwerkt?

Elk lid heeft recht op inzage in de lidmaatschapsgegevens die KBO Limburg verwerkt. Neem daarvoor contact op met de ledenadministratie van uw afdeling of met het bureau van KBO Limburg. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door KBO Limburg of een van de aangesloten afdelingen kunt u terecht bij de afdeling waar u lid van bent of bij KBO Limburg. Als op basis van een klacht of opmerking het vermoeden ontstaat dat er een beveiligings- of datalek is, dan wordt gehandeld volgens een opgesteld protocol.